Ragulamin forum

Informacje dla nowych użytkowników forum. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to przeczytaj to.

Moderatorzy: defab, admin

admin
Site Admin
Posty: 5
Rejestracja: 24 kwie 2017, 12:04

Ragulamin forum

Post autor: admin »

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
(zwany dalej „Regulaminem”)

I. WARUNKI OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetowa grupa dyskusyjna, powstała w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
 • Administratorem Forum jest ELPIS Ryszard Herbik z siedzibą w Dołujach (kod pocztowy: 72-022), przy ul. Daniela 2b (zwany dalej „Administratorem”).
 • Uzytkownikiem Forum moze byc osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 • Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
 • Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
 • Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
 • Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu DeviceFab.
 • Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum.
 • Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
 • Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własna odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 • Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.
 • Uzytkownik powinien formułować myśli zwięźe i przejrzyście, unikac błedów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
 • Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 • Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a nie związane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierowac bezposrednio do danego Użytkownika za posrednictwem prywatnej wiadomosc (tzw. PW).
III. KARY
 • Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
  • upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
  • ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcje „Ostrzeż użytkownika", skutkujące pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
  • zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
  • usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
 • Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.
 • W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
 • Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
 • Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
 • Kazdemu Uzytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia odwołania.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
 • Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, portalu DeviceFab lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu DeviceFab po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkowa akceptacje nowej tresci Regulaminu przez Użytkownika.
 • W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do portalu DeviceFab i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.
Zablokowany